MVVVPP maharishi mahesh yogi

|| Bhagwan Vishnu ||


|| Ashtakam ||